A 2014–2020 KÖZÖTTI EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN VÉGREHAJTANDÓ OPERATÍV PROGRAMOK PRIORITÁSAI

A Kormány 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozatával a Magyar Közlöny 47. számában kihirdette a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban végrehajtandó operatív programok prioritásainak indikatív – a további tervezés alapjául szolgáló – struktúráját, egyúttal felhívta a szaktárcákat, hogy dolgozzák ki az alábbi prioritási tengelyek mentén saját Operatív Programjuk első tervezetét 2013. március 31. napjáig:

1./ Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – az „infokommunikációs technológia fejlesztése”

• versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok,
• kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatás-fejlesztés (K+F),
• infokommunikációs technológia fejlesztése,
• rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés,
• kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés,
• foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése,
• technikai segítségnyújtás

2./ Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív Program

• a nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása,
• a nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása,
• a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása,
• a regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása,
• integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban,
• technikai segítségnyújtás

3./ Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

• az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén,
• a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében,
• az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén,
• az oktatási, kulturális fejlesztések,
• a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása,
• a kutatási fejlesztések,
• technikai segítségnyújtás

4./ Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program a nemzetgazdasági miniszter koordinációja mellett

• a klímaváltozásra történő felkészülés,
• a vízi közmű szolgáltatás fejlesztése,
• a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések,
• a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések,
• a megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések,
• az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I), szemléletformálás,
• a technikai segítségnyújtás

5./ Versenyképes Közép-Magyarország Operatív

• az intelligens és tudásalapú növekedés – versenyképes gazdaság-, valamint kis- és középvállalkozás (KKV) fejlesztés,
• az integrált települési és közösségi infrastruktúra-fejlesztés,
• a térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre (CLLD),
• a tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok,
• a technikai segítségnyújtás

6./ Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

• megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok,
• nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség javító programjai (megyei jogú városok és térségeik),
• kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok (CLLD típusú programok),
• decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok,
• technikai segítségnyújtás

7./ Magyar Halászati Operatív Program

• a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is,
• az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is,
• a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása,
• a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése,
• technikai segítségnyújtás

8. Vidékfejlesztési Program

• a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben,
• a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása,
• az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása,
• a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása,
• az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági,
• az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban,
• a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés, szociális szövetkezetek és önellátó gazdálkodás támogatása a vidéki térségekben

9./ Koordinációs Operatív Program

10./ Fentieken túl felhívta

• a nemzetgazdasági minisztert, hogy folytasson egyeztetést az Európai Bizottsággal az egyes programok prioritásairól,

• felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások tapasztalatai alapján – az érintett miniszterek közreműködésével – terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé a programok első tervezetét.